Stöd för att växa och utveckla företaget

  Krinova erbjuder ett neutralt bollplank med innovations- och utvecklingsstöd för nya och etablerade företag som vill framåt. Här får du stöd och verktyg. Med stort engagemang och tillgång till vårt breda kontaktnät ger vi dig möjlighet att utveckla och innovera din verksamhet. Oavsett om du är företagare, forskare eller student står vi redo att hjälpa dig. Stödet skräddarsys efter de specifika behoven och utmaningarna.

  Krinovas Business Designers
  Krinovas business designers jobbar i team med kompletterande kompetenser inom bl a finansiering, ledarskap, juridik, innovationsstrategi, försäljning, gastronomi, agronomi och livsmedel.

  Vill du vara en del av communityn?
  Det kostar inget och innebär inga förpliktelser. Prenumerera på vårt nyhetsbrev, kom på våra events eller ta del av det stöd, erbjudanden och samarbeten som Krinova erbjuder. Communityn är öppen och dynamisk och har inga avgränsningar vad gäller geografi, bransch eller fokusområde. Communityn bygger på respekt för allas idéer, kunskaper och färdigheter, vilket är en grund för att skapa förtroende och en fungerande innovationskultur.

  Läs mer

  Gårdsfisk är ett av alla de företag som fått stöd av Innovationsarenan, hör Johan Ljungquist berätta om vad det har betytt för dem.

  Vem kan få stöd?

  På uppdrag av de sex kommunerna i nordöstra Skåne erbjuder Krinovas Innovationsarena stöd till små och medelstora företag inom alla branscher. På uppdrag av Region Skåne erbjuder Innovationsarenan stöd till mat- och livsmedelsrelaterade företag i hela Skåne. Och på uppdrag av Högskolan Kristianstad erbjuds studenter och forskare vid högskolan inkubations- och innovationsstöd. Krinova har även utvecklat ett antal verktyg och processer som exempelvis Krinova Growth Process, ToY och TIC och dessa kan även offerera intresserade företag och organisationer utanför de ordinarie uppdragen.

  Boka ett första möte

  Att komma igång med samarbetet är enkelt. Efter att du kontaktat oss inleder vi med ett första möte. Där går vi igenom dina utmaningar och lär känna varandra – personliga relationer är en viktig del i ett lyckat samarbete. Sedan tittar vi på hur vi på bästa sätt skulle kunna hjälpa dig att nå dina mål. Våra business designers jobbar i team med kompletterande kompetenser, du kommer att få jobba tillsammans med de som vi tror passar din verksamhet bäst.

  Testbädd / Testbed - Krinova

  Testbädd – samverkan och utveckling av ny teknik och nya lösningar

  Testbäddar är en plats för samverkan och där nya idéer kan testas redan under utvecklingsfasen. I en tid med allt snabbare och mer komplex utveckling av varor och tjänster får testbäddar en allt större betydelse för utveckling av innovationer med höjd och spets. Genom att använda en testbädd kan risker minskas och marknadsintroduktionen snabbas upp, eftersom innovationer verifieras och valideras tidigt i utvecklingen.

  Krinova har tillsammans med partners utvecklat olika testbäddar – en för vattenrelaterade innovationer (WISA), och en för flytande livsmedel (Testbädd Balsgård).

  Testbäddar

  Läs mer om de testbäddar som Krinova erbjuder tillsammans med partners.

  Food Hack by Krinova – ett event kring mat, innovation och hållbarhet

  Krinova har valt att inte arrangera ett Food hack 2021. Istället satsar vi på ett göra ett riktigt bra event 2022!

  Food Hack by Krinova är idag inte bara en innovationstävling det är tillfälle att nätverka och inspireras tillsammans med studenter, företagare, forskare, ja alla som är intresserade av mat, innovation och hållbarhet. Arrangemanget är i högsta grad internationellt. Senaste Food Hack, som Krinova arrangerade tillsammans med Statliga Forskningsrådet Formas som partner, lockade deltagare från närmare 30 olika länder.

  Elin Hansson

  Ansvarig Food Community Event

  Vill du veta mer?

  Läs mer på foodhack.nu och håll dig uppdaterad i Facebookgruppen Food Hack by Krinova!

  Se fler av våra innovationsverktyg: ToY, TIC och Krinova Growth Process. Kanske något för ditt företag?

  ToY – ger nya perspektiv och infallsvinklar

  ToY (Team of Young professionals) är ett verktyg för att utveckla nya konceptuella lösningar på samhälls- eller företagsutmaningar. Modellen bygger på öppen och utmaningsdriven innovation. ToY-modellen finns i olika format som skiljer sig åt i omfång och upplägg.

  Utmärkande för modellen och det som också gjort den framgångsrik bygger på tre grunder:

  • Utvecklingsteamet består av studenter eller nyutexaminerade studenter med olika utbildningar och bakgrund och som därför kan belysa utmaningarna ur olika perspektiv. Sammansättningen av teamen matchas mot den aktuella utmaningen.
  • Team av mindre erfarna personer är mera kreativa eftersom de saknar erfarenhetens begränsningar.
  • Teamen handleds av innovationsarenans erfarna business designers vilket borgar för fokus, struktur och kvalitet.

  Illustration ToY-modellen

  Nyfiken och vill veta mer? Välkommen att höra av dig!

  Truls Bretz

  Ansvarig Innovationsarenan & Business Designer

  Exempel på tidigare ToY

  ToY Project: Företagsutveckling för kulturhantverkare

  Koncept för hantverksföretagare

  För många hantverkare är det en utmaning att till fullo kunna livnära sig på sitt yrke. Under 10 veckor har tre nyutexaminerade studenter i ett s.k ToY-projekt kikat närmare på lösningar som kan underlätta för hantverksföretagare. Efter ett omfattande research och utvecklingsarbete och med stöd av Krinovas business designers har ToY-teamet presenterat koncept som ska underlätta för hantverksföretagen att driva mer lönsamma företag. ToY-studenternas arbete är en förstudie och en del av Regionmuséets projekt ”Kulturhistoria som drivkraft i företagsutveckling” där Krinova och Den gamle by är partners.

  ›› Läs ToY-teamets rapport här.

  ToY Project: Stärka Hörbys attraktionskraft

  Under våren 2016 har Krinova genomfört ett ToY-projekt på uppdrag av Hörby kommun. Under 10 veckor har de tre ToY-studenterna Elin Olsson, Fabian Lundmark och Mikael Persson genom studier och intervjuer med boende, handlare, kommunala tjänstemän och andra verksamma i Hörby kommun. I rapporten ”Hörby en modern handelsstad (med gamla anor)”  presenteras arbetet och de åtgärder som föreslås för att utveckla och stärka Hörbys attraktionskraft.

  ›› Läs ToY-teamets rapport här.

  ToY Imagine föder nya tankar inom vården

  Närmare hundra sjuksköterskestudenter deltog i början av mars när det var premiär av Högskolan Kristianstads och Krinovas ToY Imagine. Ett arrangemang där kreativa workshops varvades med föreläsningar och avslutades med att studenterna presenterade sina förslag på förbättringar inom vården för kurskamrater, lärare och jury. En ljudisolerad vägg som kan hissas ner från taket, motivationsvagn som ska aktivera personer som drabbats av stroke och anti-trycksårsdynan som placeras ut i väntrummet. Det är bara några av de förslag som presenterades.

  ToY (Team of Young Professionals) är en modell som används för att utveckla konceptuella lösningar på samhälls – eller företagsutmaningar. I ToY Imagine jobbar studenterna undre två dagar i huvudsak med utmaningar som de har upplevt under sin verksamhetsförlagda utbildning.

  ›› Läs mer här.

  ToY Project: Lekoseum – ett lekandegörande koncept

  I nordöstra Skåne, närmare bestämt i Osby finns leksaksmuseet Lekoseum. Muséet tillhörde ursprungligen leksaksföretaget BRIO men blev 2014 en fristående stiftelse. Lekoseum har länge berättat BRIOs historia men har även haft andra både lokala och långväga samlingar i sin utställning.

  För att finna nya vägar för hur Lekoseum kan utvecklas på egen hand, nu fristående från BRIO, så har Krinova Incubator & Science Park, på uppdrag av Osby Kommun och Lekoseum, under tio veckor våren 2016 genomfört ett projekt med syftet att ta fram koncept för hur verksamheten kan utvecklas i framtiden.

  Målet med projektet var att ta fram ett koncept som kan användas för att utveckla verksamheten på Lekoseum. Det färdiga konceptet förväntades adressera hur Lekoseum skulle kunna arbeta med att:

  • Locka nya besökare såväl som fler återkommande besökare.
  • Stärka attraktionskraften för Osby kommun och Skåne nordost, och locka nationella såväl som internationella besökare dit.
  • Skapa en upplevelse med lärande, pedagogik och experimenterande i fokus.

  Konceptet som ToY-projektet resulterade i går ut på att placera leken i centrum för verksamheten på Lekoseum. Detta uppnås dels genom att låta Lekoseum berätta lekens och leksakernas historier och dels genom att lekandegöra verksamheten; att låta besökaren upptäcka, lära och vara kreativ genom leken. Det handlar i grund och botten om att bygga på de styrkor man redan har och använda bygdens traditioner och kulturarv för att lyfta Lekoseum och Osby till nästa nivå. Till detta ändamål visar rapporten på fyra stycken utvecklingsområden inom vilka Lekoseum och Osby kan arbeta med att lekandegöra: utställningen, den fysiska miljön, helhetsupplevelsen och Osby.

  ›› Läs ToY-teamets rapport här.

  ToY Project: Framtidens badhus mer än bad

  Badhuset som mötesplats över kultur- och åldersgränser är bara ett exempel på vad framtidens badhus skulle kunna erbjuda. På uppdrag av Upphandlingsmyndigheten har Krinova Incubator & Science Park tagit fram en modell för upphandling av ett mer innovativt badhus, ett framtidens badhus.

  Ett badhus är en mångmiljoninvestering. Med tanke på att många kommuners badhus börjar bli till åren så är badhusinvesteringar aktuell på många orter runt om i Sverige.

  Under tio veckor har tre nyutexaminerade högskolestudenter varit anställda av Krinova i ett s.k. ToY-projekt. Genom intervjuer, workshops och med stöd från Krinovas business designers har de identifierat fem områden som särskilt viktiga för att skapa framtidens badhus.

  Förslaget bygger på fem innovationszoner. Den första ”Det genuina badhuset” bygger på att ta tillvara på ortens lokala värden för att skapa attraktionskraft. Den andra zonen ”Mångbottnat badhus” innebär att tänka in olika behov och genom att bygga i moduler enklare kunna uppdatera exempelvis teknik. Det sociala badet är ytterligare en zon där badhuset blir en mötesplats över exempelvis ålders- och kulturella gränser. Men framtidens badhus rymmer mer än bara den fysiska miljön, Normkritisk pedagogik är en fjärde zon, vilket bl a innebär att genom utbildning utveckla badvaktens roll till badpedagog som kan jobba förebyggande med konflikter för att skapa trygghet och trivsel. Den femte zonen slutligen är Hållbarhet och kopplad till energianvändning och rening men täcker också in badhuset som en möjlig testbed för teknik och produkter.

  ToY-studenterna presenterade i sitt arbete också olika modeller för hur innovationer kan ges utrymme i upphandlingen och därmed göra det möjligt att bygga framtidens badhus.

  ›› Läs ToY-teamets rapport här eller ta del av presentationen här.

  ToY Project: Future cooking med IKEA

  Under flera år har IKEA sett hur människor i allt mindre utsträckning lagar mat hemma. Hur kan IKEA göra matlagningen enklare för sina kunder trots bristen på mattlagningskunskaper? Och hur kan IKEA locka fram nyfikenheten och intresset för matlagning hos nybörjarna? Med den utmaningen kom IKEA till Krinova och det blev starten till ett ToY-projekt våren 2015.

  Krinova annonserade ut projektet bland nyutexaminerade studenter. Bland de många sökande till ToY-tjänsten föll valet på Finn Eskil Milton, Matilda Dock och Johan Liljegren som under tio veckor med stöd av Krinovas Business Designers jobbade med utmaningen från IKEA.

  För att göra sig en bild av problematiken gjorde Finn, Matilda och Johan inledningsvis ett stort antal intervjuer och workshops med personer i åldrarna 20 – 30 år. Personer som inte prioriterade matlagning.  Den övergripande frågeställningen till de intervjuade var – ”varför lagar du inte mat i större utsträckning?”.  Av svaren gick att läsa ut att en stor andel av de intervjuade saknade helt enkelt kunskaperna, andra tyckte det var omständligt med allt från att välja recept till de många momenten vid matlagningen. Ytterligare andra förklarade sitt bristande intresse med att det var meningslöst att laga mat till sig själva.

  Med detta som utgångspunkt sökte ToY studenterna en lösning som skulle minska motståndet för matlagning genom att ta fram någon form av verktyg som utbildar, bekräftar och underhåller användaren samtidigt som den också förenklar matlagningen.

  Lösningen blev en Hjälpreda som steg för steg hjälpte användaren att laga maten genom en app som går att ladda ner i telefonen. En Hjälpreda som är med hela vägen från recept, inköpslista, tillagningstid men också i köket genom att mycket konkret vägleda användaren under hela tillagningen genom att projicera en bild på köksbänken med steg –för-steg hur du går tillväga.

  ToY- studenterna presenterade också en idé om ett Urban Kitchen en form av pop-up kök som kan sättas upp i städer och dit människor kan dyka upp för att laga mat vid någon av köksplatserna. Något som ger möjlighet för användarna att få utlopp för sitt sociala behov och en möjlighet för IKEA att visa sitt kökssortiment. Reaktionen från IKEA var – ni har gjort det vi önskade och mycket mer! Det här har fört in en ny dimension och idéerna är både bra och användbara.

  ›› Läs mer här

  ToY Project: Hälsomottagning

  Högskolan Kristianstad har haft visionen att skapa en ”framtidens hälsomottagning”. Denna hälsomottagning ska vända sig till allmänheten och i största möjliga mån vara bemannad av studenter från Högskolan Kristianstad.

  Undre tio veckor 2013 arbetade ett ToY-team bestående av Daniel Smyth, Sanna Hendriksson och David Göransson med att skapa ett övergripande koncept.

  Stort fokus låg på att undersöka marknaden, dels vilka hälsomottagningar som redan fanns men också vad de potentiella kunderna/brukarna har för behov. Detta för att kunna tillgodose behoven hos kunderna eller brukarna i ett nytt koncept som ser till livsstil och helhetslösningar.

  Utifrån ToY-processen skapade studenterna konceptet ”Hälsopunkten”. Ett namn som genomsyras av tanken att ”Hälsopunkten” kan vara en fysisk plats, men det ska också kunna vara din egna ”hälsopunkt”. Det är ett angreppssätt där varje individ äger sin egen förändringsprocess och för att göra erbjudandet Hälsopunkten så slagkraftigt som möjligt delades konceptet upp i fyra underområden. Dessa områden är fysisk, kost, sinne och social. Varje område är knutet till ett värdeerbjudande eller löfte som ska levereras till den som väljer att söka upp Hälsopunkten. Konceptet hälsopunkten är både en plats vid Högskolan och en mobil mottagning. Konceptet lämnades efter projektet över till Högskolan Kristianstad för implementering.

  TIC – internationell kompetenspool för nya koncept och infallsvinklar

  Genom verktyget TIC (Team of International Competences) erbjuder Krinova företag och organisationer att omvandla utmaningar inom livsmedelsområdet till möjligheter. TIC bygger precis som ToY på öppen utmaningsdriven innovation. En av processens viktigaste komponenter är den mångkulturella kompetenspoolen som består av människor med olika kulturell bakgrund och som har mat- och dryckeskunskap med sig från sina hemländer. Teamen matchas mot den aktuella utmaningen och handleds av innovationsarenans erfarna business designers vilket borgar för fokus, struktur och kvalitet.

  Vi söker ständigt nya medlemmar till den mångkulturella kompetenspoolen liksom vi hela tiden erbjuder nya företag att ta sina utmaningar vidare genom verktyget TIC.

  Nyfiken och vill veta mer? Välkommen att höra av dig!

  Truls Bretz

  Ansvarig Innovationsarenan & Business Designer

  Krinova Growth Process för stärkt innovationskraft

  Krinova Growth process förstärker och utvecklar, såväl företagsledningens som medarbetarnas kompetenser och färdigheter. Det ger företaget nödvändig innovationskraft och förmåga att framgångsrikt konkurrera i framtiden. Processen är en del av det stöd som erbjuds företag inom ramen för Krinovas ordinarie uppdrag, men eftersom processen visat sig framgångsrik och varit efterfrågad erbjuder Krinova den även till andra företag och organisationer utanför det ordinarie uppdraget.

  Processen inleds med intervjuer och dialog med företagets ledning och medarbetare för att skräddarsy ett program i syfte att stärka företagets innovationskraft och utvecklingsförmåga, inklusive förmåga till internationalisering. Arbetet genomförs genom strategiskt och praktiskt arbete tillsammans med företagets ledning och medarbetare. Programmet sträcker sig över två år och består av olika delar behovsanpassade för respektive företag.

  Nyfiken och vill veta mer? Välkommen att höra av dig!

  Truls Bretz

  Ansvarig Innovationsarenan & Business Designer

  Innovation. Hållbarhet. Interaktion.

  Under året bjuder Krinova Incubator & Science Park in till träffar för företagare och andra aktörer inom livsmedelsbranschen att ta del av det senaste inom livsmedel, företagande och trender. Dessa kallar vi för Meet Up.

  Vi arrangerar också Food Jam tre gånger om året. Ett tillfälle för matintresserade med olika kompetenser och bakgrunder att träffas och skapa innovativt innehåll med förutbestämda råvaror på ett utvalt tema.

  Våra två största event är Vattendagen och Food Hack. Vattendagen är ett årligt återkommande arrangemang och tar upp olika aspekter av vattnet som resurs och de utmaningar som finns kring vattenfrågan. Food Hack by Krinova är idag inte bara en innovationstävling det är en mötesplats för studenter, företagare, forskare, ja alla som är intresserade av mat, innovation och hållbarhet.

  Håll utkik i vår kalender där vi uppdaterar med de senaste eventen.

  Röster om Innovationsarenan