Projekt & Profilområde

  Krinovas profilområde är Mat – Miljö – Hälsa. Inom detta område har Krinova en viktig uppgift att identifiera framtidens utmaningar för hållbar tillväxt. Utmaningar som kan bli nya innovationer att utveckla tillsammans med näringsliv, forskning och det offentliga. Krinova driver flera parallella projekt inom profilområdet Mat – Miljö – Hälsa för att skapa innovationer, hållbar tillväxt och nya arbetstillfällen. Projekten genererar också en stor kunskapsbank, erfarenhet och värdefulla lokala, nationella och inte minst internationella kontakter och nätverk.

  Profilområdet speglar också Högskolan Kristianstad kompetensområde och Kristianstads geografi och näringsliv.

  Illustration över Krinovas profilområden, Mat, Miljö och Hälsa. Krinova en viktig uppgift att identifiera framtidens utmaningar för hållbar tillväxt.

  KrinovaMAT – Sveriges största mat-inkubator och science park

  Krinova är Sveriges äldsta och största inkubator och science park med mat som profilområde.

  Matplattformen har vuxit fram under de år som science parken har funnits. Genom olika projekt har ett digert nätverk av människor och företag inom mat- och dryckesbranschen utvecklats. Krinovas community av livsmedelsförädlande företag omfattar knappt 1 500 skånska matföretag, varav många inte är äldre än fem år. Skåne har Sveriges största och mest sjudande start-up scen av mat-bolag. En spännande branschomställning pågår där bl a primärproducenter i högre grad vill förädla sina råvaror och där ny teknik öppnar upp för nya affärsmodeller. Krinova har haft behov av ett Business Intelligence-verktyg som visualiserar Skånes livsmedelsföretag och deras potential. Tillsammans med bl a Netport Science Park har Krinova nu gjort en första visualisering av livsmedelsbranschen i Blekinge och Skåne, se rapporten.

  Krinova erbjuder ett systematiskt stöd till livsmedelsföretag i hela Skåne genom Innovationsarenan, med metoder och verktyg för utveckling och innovation. I Krinovas crosscluster-miljö, som verkar i brytningspunkten mellan olika kulturer, olika profilområden som mat, miljö och hälsa och mellan branscher som tillverkningsindustri och kreativa och kulturella näringar bidrar KrinovaMAT till utvecklingen av radikala lösningar för hållbar livsmedelsproduktion. Mat är en del av Krinovas profilområde.

  Ladda ner foldern Innovations- och utvecklingsstöd för företag som vill framåt.

  Hannes van Lunteren

  Ansvarig KrinovaMAT & Business Designer

  KrinovaMILJÖ – med fokus på vatten, biogas och gröna ledningssystem

  Miljö är ett vitt begrepp som spänner över allt från klimatfrågan och miljöteknik till kemikalier och miljöledningssystem. Krinova fokuserar på dels att samla företag kring aktuella miljöutmaningar som klimatet och vattenfrågan samt dels lyfta miljötekniksektorn med särskilt fokus på biogas och vatten. Här finns en stor potential för nya innovationer för den svenska och internationella marknaden. Inte minst kopplat till cirkulär och biobaserad ekonomi.

  I innovationsprocesser för Krinova samman kompetenser från företag, högskola och samhälle, möten som skapar nytänkande som leder till nya affärsmöjligheter. Miljöområdet är också ett område där Krinova stödjer lokalt bundna processer som ger ny kunskap och som inte går att flytta eller kopiera, som exempelvis Biosfärområdet – Kristianstads Vattenrike som är ett av UNESCOs modellområden för hållbar utveckling.

  Vattendagen är ett årligt återkommande arrangemang och tar upp olika aspekter av vattnet som resurs och de utmaningar som finns kring vattenfrågan.

  Krinova har varit med och startat Klimatalliansen Skåne Nordost, vilket är Sveriges äldsta Klimatallians.

  Personal på Krinova

  Karl-Erik Grevendahl

  KrinovaMILJÖ

  KrinovaHÄLSA – Offentlig Innovation

  Behovet av att definiera utmaningar och stödja innovationsutveckling inom hälsa, vård, omsorg och skola är stort och prioriterat. Potentialen är också stor för nya tjänster och produkter både nationellt och internationellt. Samverkan mellan forskning, näringsliv och brukare utgör framgångsfaktorer, liksom idéutveckling där områdena miljö, hälsa och livsmedel möts. Det räcker inte att bara jobba med att förbättra vård, omsorg, skola mm. Det behövs en nyorientering och idéer från andra områden och flera branscher, liksom ny kunskap och risktagande för att något nytt ska utvecklas. Behov finns också av entreprenöriellt orienterade business designers som ledare av gränsöverskridande utvecklingsarbetet.

  Tillsammans med Högskolan Kristianstad, Malmö Universitet och Copenhagen Business School har Krinova utvecklat en ny inkubator-komponent med kompetenser och kapacitet för att bli duktiga business designers på offentlig innovation. Innovationsupphandling är ett verktyg i detta arbetet.

  Truls Bretz

  Ansvarig Innovationsarenan & Business Designer

  Projekt

  Det pågår ständigt många spännande projekt inom Krinovas profilområde Mat – Miljö – Hälsa. Genom projekten byggs en kunskapsbank och värdefulla lokala, nationella och internationella kontakter och nätverk formas. Utöver projekt inom profilområdet driver Krinova också ett flertal utvecklingsprojekt, för att kunna ge bästa innovations- och utvecklingsstöd till företagen på Innovationsarenan.

  Läs mer om projekten, sök på projektnamn, område och/eller pågående och avslutade.