Stäng meny

Nya effektiva grepp på innovationsprocessen

Open innovation, crowd-sourcing och co-creating är begrepp som hörs allt oftare i media. De pekar på en trend mot allt öppnare affärsmodeller och samarbeten mellan företag. Det är ett nytt sätt att jobba som växt fram utifrån insikten att fler måste engageras i utvecklingen av idéer till innovationer om vi vill skapa hållbar tillväxt. På Krinova har vi både den teoretiska förståelsen och den praktiska kunskapen för att göra detta möjligt. Vi arbetar utmaningsdrivet och tar nya effektiva grepp på innovationsprocessen.

Det finns en mängd utmaningar omkring oss. Utmaningar som kan bli till möjligheter. Många av dem är i högsta grad globala angelägenheter. Hur kan vi producera framtidens livsmedel med ett hållbart kretsloppsperspektiv? Hur kan världens växande städer harmoniera med ekosystemet? Hur kan vi försäkra hög livskvalité när allt färre ska försörja en åldrande befolkning? Dessa utmaningar kräver hållbara lösningar och står i högsta grad i fokus på Krinova inom vårt tvärvetenskapliga profilområde mat – miljö – hälsa.

Kommunikation-broschyren

Snabbare till målet. Det nya globala konkurrenslandskapet kräver att små länder (som Sverige och våra regioner) använder sig av mera effektiva metoder för innovation för att bevara sin konkurrenskraft. Det räcker inte längre med kunskap. Kunskap måste också på ett snabbare och mera effektivt sätt omsättas till innovationer. I takt med att vår industri blir mer kunskapsberoende förändras innovationslogiken. Innovation sker idag sällan med en ensam uppfinnare på sin kammare, utan kännetecknas av att flera aktörer samarbetar för att lösa problemen tillsammans. Entreprenörers och idébärares roll är avgörande. Tillgång till kunskap och team blir entreprenörens främsta möjlighet och konkurrensmedel.

Samverkan mellan kompetenser ger framgång. Lösningar på marknadens alltmer komplexa problem och behov skapas sällan inom en sektor, utan snarare i gränslandet mellan olika sektorer, kompetenser och synsätt. Det ställer ytterligare krav på hur entreprenörer samarbetar med innovation. Men det innebär ökade kostnader och risker att initiera och driva innovationsprocesser inom nya affärsområden i gränslandet till sin egen kärnverksamhet för enskilda entreprenörer, forskare eller företag. Dessutom saknar enskilda aktörer den kunskap och de resurser som krävs.

Företag, forskare och samhälle tillsammans. När samhälle, akademi och industri hjälps åt skapas helt nya förutsättningar för innovationssamarbeten.  Det skapas resurser som krävs för kommersialisering i tvärsektoriell samverkan i de ”blanka fält” som uppstår mellan deras kärnverksamheter. Då tillförs också olika expertis, discipliner, synsätt och kulturer. Unika kundcentrerade lösningar kan skapas, till delad kostnad och risk. Ur entreprenörens perspektiv skapas här helt nya kompletterande möjligheter. För att lyckas skapa dessa nya möjligheter behöver vi förnya de arbetssätt, metoder och de samarbeten vi idag använder för att driva innovationsverksamhet. Det finns ett identifierat behov av att mer aktivt skapa förutsättningar för idébärare och entreprenörer, företag och kunder att samarbeta från idé till innovation. Därigenom kan vi säkerställa resurseffektivitet, kundvärde och kommersialisering, och skapa neutralt samarbete mellan regionens innovationsfrämjande aktörer.

Inklusion skapar möjligheter för flera. Krinovas syn på innovation och organisering av innovativa processer stämmer väl överens med omvärldens strategier: Europas 2020-strategi samt Sveriges och Skånes nya Innovationsstrategi. Europas 2020-strategi har tre prioriteringar: Smart growth, Sustainable growth, Inclusive growth.   EUs ”Inclusive growth” ger uttryck åt att en större del av medborgarna ska ha möjlighet och förutsättningar att vara fullvärdiga medborgare ur ett ekonomiskt perspektiv. Fler människor i samhället måste ha möjlighet att starta och driva verksamheter och ha möjlighet att påverka sin ekonomiska situation. I innovations- och entreprenörssammanhang har man identifierat medvetet arbete för att öka mångfalden som framgångskriterier. På Krinova vill vi ta tillvara resurser hos ungdomar, nya svenskar och kvinnor som idag inte är starkt representerade på innovationsområdet.

Öppen innovation. Den starka trenden Öppen Innovation innebär att idégivaren bjuder in kompetens utifrån till sin utveckling. Man öppnar upp för de bästa experterna i omvärlden. Även här är den bärande idén att skapa gränsöverskridande samverkan för snabbhet, flexibilitet och kreativitet i utvecklingsprojekt. På Krinova arbetar vi aktivt för att ligga i framkanten på den spännande arenan för innovation, utveckling och tillväxt. Vi arbetar med metoder som främjar flera röster i utvecklingsarbetet (public innovation).

Idébäraren i centrum. Analyser utförda av Region Skåne och Blekinge pekar på att regionen har svårt att engagera mindre bolag och entreprenörer i innovationsprojekt, och att det behövs en samordning av de olika aktörerna inom innovationsområdet. En delvis splittrad bild gör det svårt för idébärare och entreprenörer att hitta rätt stöd. Vi stödjer skapelseprocesser utifrån vars och ens unika perspektiv. Vi fungerar som en lots och kompetenssamlare till processen. Vi kan bjuda in aktörer, forskare och andra kompetenser till neutral samverkan runt ett projekt, en innovatör/entreprenör. Våra metoder gör samverkan effektiv och fruktbar.

Mer om hur vi jobbar och kreativa miljöer ur ett mikroperspektiv (pdf)

Inslag i UR Play från Kungl. fysiografiska sällskapet och Hjärntrusten i Lund 11 september 2013 då de samlade olika talare för att ge reflektioner och exempel från olika forskarmiljöer och perioder. Krinovas vd Charlotte Lorentz Hjort var en av talarna. Länk till UR Play.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer

Stäng