Med fokus på livsmedel

  Krinovas profilområde är Livsmedel. Livsmedel är också Sveriges tredje största industrigren och en bransch som i dag sysselsätter 350 000 personer. Med Sveriges, och inte minst Skånes, unika förutsättningar och mervärden kopplade till miljö- och djuromsorg finns stor potential för branschen att utvecklas och växa ytterligare. En av de mest avgörande faktorerna för tillväxt är innovation.

  Krinovas profilområde Livsmedel rymmer många dimensioner. Det är ett område starkt kopplat till flera av FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Det har en central roll för folkhälsan och livsmedelsförsörjningen är avgörande för att motverka svält i världen. Samtidigt finns det utmaningar kopplade till miljö. 1/3 av det globala klimatavtrycket kommer från livsmedelsproduktion. Även hållbar vatten- och energianvändning är centrala frågor kopplat till livsmedelsproduktion. Allt detta är utmaningar som kan bli grund till nya innovationer.

  FN:s globala mål

  Krinova livsmedel

  Krinova – störst och först på livsmedelsinkubation

  Krinova är Sveriges första och största inkubator och science park med Livsmedel som profilområde. Under mer än 15 år har vi samlat på oss en unik kunskap och ett brett nätverk av forskare, entreprenörer, finansiärer och organisationer med koppling till livsmedelsbranschen. Över 500 livsmedelsföretag, nya och etablerade, har under åren fått stöd av Krinova för att växa och stärka sin innovations- och konkurrenskraft.

  Genom innovations- och utvecklingsstöd är Krinova en lokal, regional och nationell tillväxtmotor för en konkurrenskraftig livsmedelssektor och bidrar på det viset till Sveriges självförsörjningsgrad och att livsmedelssektorn ligger i framkant av utvecklingen även i ett internationellt perspektiv. Krinova arbetar för att vara en stark röst i Sverige och Norden kopplat till innovation och entreprenörskap i livsmedelssektorn.

  Broar för tillväxt och hållbart samhälle
  Det är i samverkan mellan företag, akademi, kluster och innovationsmiljöer som lösningarna finns. Krinova är en spindel i nätet och motor för att driva på utveckling och innovation för hållbar tillväxt, stärkt konkurrenskraft och nya arbetstillfällen. Med vårt know-how och nätverk är Krinova en samarbetspartner för företag, i livsmedelsprojekt och för livsmedelsorganisationer lokalt, nationellt och internationellt. Vi bygger broar mellan stora och små, det offentliga och entreprenörer samt undanröjer hinder för innovation och entreprenörskap med målet tillväxt och ett hållbart samhälle.

  Hannes van Lunteren

  Hannes van Lunteren

  Ansvarig KrinovaMAT & Business Designer