A changing climate for business

  Avslutade

  Hur kommer klimatförändringarna att påverka svenska företags ekonomi? Finns det framgångsfaktorer hos företagen som stärks av klimatförändringarna, och finns det de som påverkas negativt? Hur kan man föra in klimatfrågan på ett strukturerat sätt i företagens affärsutveckling?

  Klimatförändringarna bör integreras i företagens affärsutveckling. Risker ska hanteras och möjligheter ska tas tillvara, precis som andra omvärldsfaktorer att ta hänsyn till.
  I spåren av klimatförändringarna kommer det att finnas både vinnare och förlorare. Enligt en rapport från nordöstra England kan näringslivet där totalt sett tjäna på klimatförändringarna, om man hanterar de risker och tar vara på de möjligheter som förändringarna bär med sig.

  Syfte

  Projektet har utvecklat en metod för att beskriva direkta och indirekta, positiva och negativa ekonomiska konsekvenser av klimatförändringar för näringslivet i Sverige. Metoden har applicerats på specifika företag särskilt inom livsmedelsnäringarna i Skåne.

  Utveckling tillsammans med företag

  Projektet har genomförts i nära samarbete med några företag inom värdekedjan för livsmedel. Företagen som deltog fick hjälp med att se över sina framgångsfaktorer och hur de kan påverkas av klimatförändringarna. De fick delta på konferenser och workshops som syftade till att skapa ett gemensamt lärande och ge underlag för ekonomiska beräkningar av positiva och negativa konsekvenser. De fick också stöd i vilken typ av åtgärder eller beslut som kan göra att företaget får en mer klimatanpassad affärsplan. Företagen bidrog till projektet med sitt kunnande om det egna företaget och den egna branschen.

  Projektet finansieras av:

  • Länsstyrelsen i Skåne län
  • Region Skånes Miljövårdsfond
  • Utvecklingsstiftelse Sparbanken 1826
  • Tyréns AB
  • Jordbruksverket

  Vi samverkade med forskningsprogrammet Mistra-SWECIA, där bland annat forskare från Lunds Universitet och Stockholm Environment Institute ingick. Projektägare är Krinova, som ansvarat för projektets genomförande.

  Personal på Krinova

  Karl-Erik Grevendahl

  KrinovaMILJÖ