This page is translated with "Google Translate" and bad translation may occur

  CLEAR och FRAM

  Avslutade / Miljö

  Vattenfrågan är en av de största globala utmaningarna på vår jord. Ökad befolkningstillväxt, allt större konsumtion av läkemedel och en ökad användning av bekämpningsmedel världen över ställer krav på ny och förbättrad renings- och analysteknik. I januari 2013 satsade Högskolan Kristianstad, C4 Energi AB, Malmbergs Water AB och KK-stiftelsen (högskolornas forskningsfinansiär) tillsammans sju miljoner kronor för att under tre år utveckla nya analysmetoder och tekniska lösningar för vattenrening och biogasproduktion som ska möjliggöra ett hållbart kretslopp av näringsämnen och rent vatten i samspelet mellan stad och landsbygd.

  Ett urbant ekosystem

  I Kristianstadsregionen är vattenfrågan av särskilt intresse med stadens läge i ett urbant ekosystem, en stad byggd i en våtmark, ett vattenrike klassat som biosfärområde av Unesco, där utmaningen är att minimera påverkan på vattnet från staden som omgärdar den och att skydda staden från det konstanta översvämningshotet. Detta geografiska läge gör Kristianstad särskilt lämpad som testmiljö för vattenrelaterade innovationer.

  CLEAR – ett forskningssamarbete

  CLEAR är ett forskningssamarbete mellan Högskolan Kristianstad, C4 Energi AB och det lokala näringslivet representerat av Malmbergs Water AB och bygger på att alla tillsammans bidrar med sina erfarenheter och kunskaper. Målet är att forskningen ska lägga grund till nästa generations teknikutveckling inom vattenrening och biogasproduktion från avloppsslam, gödsel och organiskt avfall, vilket i sin tur öppnar upp för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen.

  Forskning, utveckling och innovation

  Kristianstads kommun har satsat närmare 2 miljoner kronor för att förbättra förutsättningarna för forskning och innovation vid Högskolan Kristianstad genom att vara med och skapa ett avancerat laboratorium för molekylär genteknik och analytisk kemi här på Krinova Incubator & Science Park. Ett laboratorium som blir en unik resurs för innovation och utveckling även för näringslivet. Laboratoriet kommer att stå klart april 2015. Laboratoriet är nödvändigt för industrin då de kemiska analyserna är en av hörnstenarna i utvärdering av nästa generations teknikutveckling inom vattenrening och biogasproduktion från avloppsslam, gödsel och organiskt avfall. Arbetet kommer att intensifieras med näringslivet under 2015 för att driva teknikutvecklingen framåt inom såväl vattenrening som annan miljöteknisk forskning. Mellan CLEAR och FRAM sker ett löpande kunskapsutbyte där båda projekten bidrar till ny åtgärdsinriktad vattenreningsteknik i Vattenriket. Detta arbete har stor potential att nå en marknad såväl nationellt som internationellt i samarbete med Malmberg Water AB.

  Samtidigt med utformandet av laboratoriets lokaler har forskning, utveckling och innovation skett inom primärt tre delområden; I. Analytisk kemi, II. Monitorering och vattenrening, III. Miljöteknisk forskning relaterad till stallgödsel och biogasproduktion. Mycket av dessa huvudsakligen forskningsrelaterade studier kommer under 2015 att bidra med kunskap till utvecklings- och innovationsarbetet med näringslivet.

  Charlotte Lorentz Hjorth

  VD

  Samarbetspartners och finansiärer