PRIMÄR – Utmaningsdriven innovation i primärproducentnära SME

  Pågående

  Samtidigt som livsmedelsnäringen står inför stora utmaningar, finns här en outnyttjad potential för grön och digital innovation med primärproduktion som marknad.

  Syftet med PRIMÄR-projektet är att öka samarbetet mellan olika aktörer i värdekedjan från jord till bord, för att minska gapet mellan förädlande företag och primärproduktionsledet och på så sätt accelerera en samhällsviktig omställning mot ett mer klimatneutralt livsmedelssystem.

  PRIMÄR-projektet ska bidra till ökad kunskap om de möjligheter som finns kring nya affärsidéer, innovationer och nya marknader genom att arbeta med utmaningsdriven innovation. Projektet ska även skapa mötesplatser och samarbeten över sektorsgränser och över geografiska gränser. Samt bidra till att hela den cirkulära värdekedjan inom livsmedelsnäringen stärks, och att nya gröna och hållbara produkter, tjänster och processer blir kommersiellt framgångsrika.

  Genom en serie av inspirationsföreläsningar med kunskapslyft till en bred målgrupp, direkt företagsstöd till utvalda företag med tillgång till affärsutveckling, coaching och studiebesök för samverkan över regiongränser och internationellt kommer Krinova med samarbetspartners bidra till att innovationskraften höjs i primärproducentnära SMEs.

  I PRIMÄR-projektet är Krinova projektägare och samarbetspartners är SLU och LRF.

  Projektperiod:
  November 2021 – Oktober 2023

  Tobias Borrström

  Ansvarig Administration

  Samarbetspartners och finansiärer

  Partners:
  Krinova Incubator & Science Park (Projektägare)

  Primär